Servicevoorwaarden

 

ARTIKEL 1 –  FRANCE OBJETS TROUVES  SERVICE

1.1     FRANKRIJK OBJETS TROUVES is een dienst die wordt aangeboden door het bedrijf ATLANTIS, SAS met een kapitaal van € 39.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Grenoble onder nummer 815409990, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan.

1.2     ATLANTIS biedt internetgebruikers een dienst voor het verspreiden en raadplegen van informatie over verloren voorwerpen, een dienst voor het verspreiden en raadplegen van informatie over gevonden voorwerpen en een dienst voor het verbinden van Verliezers en Uitvinders.

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

2.1     " Frankrijk Objets Trouvés Database " betekent de database die is ontworpen en beheerd door ATLANTIS en die op een gestructureerde en georganiseerde manier alle informatie bevat met betrekking tot Verloren Voorwerpen en verliesaangiften die door Partners via hun persoonlijk beheer en door Gebruikers via hun toegang worden verspreid rekeningen op de  site France Objets Trouvés  .

2.2     " CGU " verwijst naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2.3     " Partner " betekent elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die advertenties op de Site kan plaatsen met betrekking tot Verloren Voorwerpen krachtens een contract gesloten met ATLANTIS, zoals administratieve territoriale autoriteiten, exploitanten van openbare plaatsen of toeristische sites, transportbedrijven enz.

2.4     " Persoonlijke identificatoren " betekent de identificator en het wachtwoord die door Gebruikers zijn ingevoerd bij het registreren op de Site.

2.5     " Gebruikersinterface " betekent de interface die bedoeld is voor gebruikers om enerzijds de databank France Objets Trouvés online  te raadplegen   en anderzijds aangiften van verlies en/of aankondigingen met betrekking tot gevonden voorwerpen te verspreiden. Voor het verspreiden van aangiften van verlies en/of mededelingen met betrekking tot Gevonden Voorwerpen is de toegang tot de interface beveiligd door middel van een identificatie/wachtwoordsysteem.

2.6     " Uitvinder  " betekent de persoon die een verloren voorwerp heeft gevonden.

2.7     " Gevonden voorwerpen  " zijn, in overeenstemming met artikel 717 van het Burgerlijk Wetboek, alle verloren voorwerpen die de kapitein niet vertegenwoordigt, in het bijzonder alle voorwerpen die op aarde zijn gevonden en die onvrijwillig zijn begraven.

2.8     " Verliezer  " betekent de persoon die een item heeft verloren.

2.9    " France Objets Trouvés  -site" of "Site" verwijst naar de   openbare website van France Objets Trouvés die zich bevindt op het URL-adres "franceobjetstrouves.fr", op URL-adressen die zijn toegewezen aan Partners in het formaat "partner.franceobjectstrouvés.fr" of op een andere adres dat zou worden toegevoegd of vervangen.

2.10   " Gebruiker  " betekent elke natuurlijke persoon die de  France Objets Trouvés  Database raadpleegt, aangiften van verlies of mededelingen met betrekking tot Verloren Voorwerpen verspreidt of de France Objets Trouvés Site gebruikt.

 

ARTIKEL 3 – DOEL EN AANVAARDING VAN DE AV

3.1     Het doel van deze AV is het definiëren van de voorwaarden waaronder de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van de France Objets Trouvés-site.

3.2     OM DE FRANKRIJK OBJECTEN GEVONDEN SITE TE GEBRUIKEN, MOET ELKE GEBRUIKER DEZE GEGEVENSVOORWAARDEN ZONDER VOORBEHOUD LEZEN EN ACCEPTEREN VIA EEN VERPLICHT VALIDATIEMECHANISME VIA HET VAKJE TIJDENS DE REGISTRATIE.

 

ARTIKEL 4 – DUUR

4.1     Deze AV zijn van kracht vanaf 1 december 2013 en blijven van toepassing gedurende de gehele gebruiksduur van de France Objets Trouvés-site.

4.2     ATLANTIS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen en te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke algemene voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de dag van gebruik van de France Lost and Found-site door de gebruiker. Elke wijziging van de AV zal worden gepubliceerd op de France Objets Trouvés-site.

 

ARTIKEL 5 – BESCHRIJVING VAN DE DIENST

5.1     ATLANTIS stelt de Gebruikersinterface ter beschikking aan Gebruikers om hen in staat te stellen aangiften van verlies en mededelingen met betrekking tot Gevonden Voorwerpen te plaatsen. Als zodanig profiteren Gebruikers van een niet-exclusief en niet-commercieel recht om de Gebruikersinterface en, meer in het algemeen, de Site France Objets Trouvés te gebruiken.

5.2     ATLANTIS biedt Gebruikers ook de mogelijkheid om de Franse database met verloren voorwerpen te raadplegen, onder de door ATLANTIS bepaalde voorwaarden, met als doel verloren voorwerpen terug te vinden.

 

ARTIKEL 6 – TOEGANG TOT DE DIENST

6.1     De site France Objets Trouvés is toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten met betrekking tot toegang tot de France Objets Trouvés-site, of het nu gaat om materiaal, software of internettoegang, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij blijft als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot internet.

6.2      ATLANTIS behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de France Objets Trouvés-site te weigeren aan elke gebruiker die deze AV niet naleeft.

 

ARTIKEL 7 – INSCHRIJVING

7.1     Om verliesmeldingen of aankondigingen met betrekking tot verloren voorwerpen op de France Objets Trouvés-site te plaatsen, moet de gebruiker zich eerst registreren door een online account aan te maken. Registratie vereist dat de gebruiker persoonlijke identificatiegegevens heeft gekozen.

7.2     Om een ​​account aan te maken, moet de Gebruiker de op het registratieformulier gevraagde informatie verstrekken. Bijgevolg verklaart de Gebruiker nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken en verbindt hij zich ertoe om elke wijziging van deze informatie, telkens wanneer dit nodig is, te melden bij elke melding van verlies of melding van een gevonden voorwerp.

7.3     Na registratie kan de gebruiker op de France Objets Trouvés-site aangiften van verlies, beschrijvingen en/of afbeeldingen van verloren voorwerpen, evenals advertenties en/of afbeeldingen met betrekking tot verloren voorwerpen publiceren.

7.4     Registratie geeft geen garantie dat het verloren voorwerp wordt teruggevonden. ATLANTIS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Gebruiker voor een weigering van registratie of voor het feit dat de verloren voorwerpen niet zijn teruggevonden na de publicatie van de aangiften van verlies op de Site.

 

ARTIKEL 8 – PRIJS EN BETALING

8.1     De verspreiding op de Site van aangiften van verlies en mededelingen met betrekking tot Gevonden Voorwerpen is gratis.

8.2     De vergoeding van ATLANTIS op de voorwerpen die in het bezit zijn van de dienst gevonden voorwerpen van een Partner wordt, waar van toepassing, gespecificeerd aan Gebruikers op de France Objets Trouvés Site. Indien ATLANTIS geen vergoeding ontvangt, zal de betrokken Gebruiker, indien van toepassing, alle door de Partner in rekening gebrachte vergoedingen moeten betalen als het gezochte voorwerp wordt vastgehouden door de dienst gevonden voorwerpen van een Partner.

8.3     Om in contact te komen met de Uitvinder, moet de Verliezer de aansluitkosten betalen, waarvan de bedragen hier beschikbaar zijn . Deze tarieven zijn onder voorbehoud. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in euro's.

8.4     De betaling van de koppelingskosten vindt plaats voorafgaand aan de koppeling. In het geval dat de France Objets Trouvés-site een wedstrijdresultaat aangeeft, heeft de verliezer volledige toegang tot de advertentie (inclusief eventuele foto('s) van het object/de objecten, mogelijk gratis aanvullende beschrijving van de 'uitvinder'). Indien de Verliezer na deze verificatie bevestigt dat hij het verloren voorwerp als zijn eigendom heeft geïdentificeerd, is hij aansprakelijk voor de aansluitkosten voorafgaand aan de aansluiting.

8.5     De ​​Gebruiker moet alle toepasselijke vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de France Objets Trouvés-site op tijd en door middel van een geldige betaalmethode betalen. Indien van toepassing is er rente voor laattijdige betaling tegen het wettelijke tarief in Frankrijk.

8.6  De geaccepteerde betalingswijzen zijn: bankkaart (CB, Visa en Mastercard op de bankbetalingsinterface, beveiligd door een coderingscertificaat) en bankoverschrijvingen betaald op de ATLANTIS-rekening.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

9.1     De Gebruiker stemt ermee in de France Objets Trouvés-site te gebruiken in overeenstemming met deze AV en de toepasselijke wetgeving. Bijgevolg stemt hij er met name mee in om de werking van de France Objets Trouvés-site niet te belemmeren of te verstoren, alle of een deel van de elementen ervan te beïnvloeden of er op frauduleuze wijze toegang toe te krijgen.

9.2     De Gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn Persoonlijke Identificatoren te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze niet aan derden worden bekendgemaakt. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die vanaf zijn account worden verricht. Als de Gebruiker van mening is dat er een inbreuk op de beveiliging van zijn Persoonlijke Identificatoren heeft plaatsgevonden, zoals openbaarmaking, diefstal of ongeoorloofd gebruik, moet hij ATLANTIS onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail op het volgende adres: info [ atobase] franceobjetstrouves [point] fr. De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn account wordt losgekoppeld aan het einde van elk gebruik van de Dienst, met name als de verbinding tot stand is gebracht vanaf een openbare of gedeelde computer.

9.3     De Gebruiker garandeert dat de elementen van zijn account of de objecten die vanuit zijn account op de Site van verloren voorwerpen van Frankrijk worden verspreid geen inbreuk maken op de rechten van derden en niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving. In geval van niet-naleving van deze verplichtingen, behoudt ATLANTIS zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, inclusief het verwijderen van de verboden inhoud en het verwijderen van het account van de gebruiker.

9.4     De Gebruiker garandeert de wettigheid van de inhoud die hij via zijn account verspreidt op de France Objets Trouvés-site. De Gebruiker moet elke illegale inhoud of gedragingen onmiddellijk melden via het online formulier . ATLANTIS treedt op als de host van inhoud die online is geplaatst door Gebruikers en Partners en zal in deze hoedanigheid onmiddellijk handelen om alle duidelijk illegale inhoud waarvan zij kennis krijgt, te verwijderen. Gebruikers worden er ook aan herinnerd dat het feit dat een persoon, wanneer hij kennis heeft van deze onjuiste informatie, een inhoud of een activiteit aan de hosts presenteert als zijnde ongeoorloofd om de intrekking ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan te stoppen, strafbaar is met een jaar gevangenisstraf. en een boete van 15.000 euro.

9.5     Meer in het algemeen aanvaardt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid en de gevolgen van alle acties die hij uitvoert op de France Objets Trouvés-site.

9.6     De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de registratie op de Frankrijk-site voor verloren voorwerpen en de verspreiding van advertenties met betrekking tot verloren voorwerpen hem niet vrijstellen van het vervullen van de verplichte wettelijke en reglementaire formaliteiten die van toepassing zijn op het gebied van verloren voorwerpen.

9.7     De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat het feit dat een Uitvinder zich op frauduleuze wijze een gevonden voorwerp toe-eigent, een diefstal vormt die bestraft kan worden met een maximumstraf van 3 jaar gevangenisstraf en een boete van € 45.000.

9.8     De Gebruiker verbindt zich ertoe een voorwerp daadwerkelijk verloren te hebben. Alleen gebruikers die een item hebben verloren of hun familie en dierbaren zijn geautoriseerd om een ​​melding voor een verloren item in te dienen. Dit sluit rechtspersonen of natuurlijke personen uit die al dan niet door de gebruiker zijn gemandateerd.

 

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN ATLANTIS

10.1  ATLANTIS verbindt zich ertoe om de gepaste personele en materiële middelen in te zetten om de France Objets Trouvés Site te exploiteren, om de continuïteit van de toegang tot de dienst te verzekeren. Als zodanig is ATLANTIS slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

10.2  ATLANTIS verbindt zich ertoe hosting te bieden voor de informatie in de France Objets Trouvés Database en treedt als zodanig alleen op als technische dienstverlener.

 

ARTIKEL 11 – CONCORDANTIERESULTAAT

11.1  Na het lezen van de advertenties die op de France Objets Trouvés-site zijn gepubliceerd, vult de Gebruiker die denkt de eigenaar te zijn van een onroerend goed waarnaar wordt verwezen een concordantieformulier in (om de overeenstemming tussen de kenmerken van de gepubliceerde advertentie en de aangifte van verlies te verifiëren) .

11.2  Het matchingsresultaat is in principe een wiskundige formule die wordt beheerd door het computersysteem. Als de wiskundige formule geen duidelijk resultaat geeft, kan ATLANTIS een handmatig matchingsresultaat uitvoeren.

 

ARTIKEL 12: RETOURNEREN VAN ARTIKELEN

12.1  In het geval dat de France Objets Trouvés Site een overeenkomst aangeeft tussen de gegevens die zijn ingevoerd door een Partner en de gegevens die zijn ingevoerd door een Gebruiker, worden de contactgegevens van de verloren en gevonden afdeling waar het object wordt bewaard, aan de Gebruiker meegedeeld om dat hij contact kan maken of daarheen kan gaan. Alleen de betrokken Partner kan besluiten het betreffende object en de voorwaarden voor retournering terug te sturen.

12.2  In het geval dat de France Objets Trouvés-site een overeenkomst aangeeft tussen gegevens die door verschillende gebruikers zijn ingevoerd, wordt de teruggave van het object rechtstreeks tussen de verliezer en de uitvinder georganiseerd.

 

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING/ANNULERING VAN EEN GEBRUIKER

13.1  Wanneer een Gebruiker deze AV of, meer in het algemeen, de van kracht zijnde wet- en regelgeving overtreedt, behoudt ATLANTIS zich het recht voor om het account tijdelijk op te schorten om de naleving van zijn praktijken te verifiëren. Wanneer een Gebruiker in strijd handelt met deze AV of, meer in het algemeen, met de van kracht zijnde wet- en regelgeving, behoudt ATLANTIS zich het recht voor om de Gebruiker permanent te verwijderen door zijn persoonlijke account te verwijderen en hem te verbieden zich opnieuw te registreren, onverminderd eventuele juridische stappen van ATLANTIS tegen genoemde Gebruiker .

 

ARTIKEL 14 – BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1  ATLANTIS is een technische dienstverlener die een aan Partners en Gebruikers ter beschikking gestelde IT- en software-infrastructuur beheert. Bijgevolg is ATLANTIS geen agent, noch agent, noch vertegenwoordiger van de Partners of de Gebruikers.

14.2  ATLANTIS biedt in principe een eenvoudige rol van technische dienstverlener met betrekking tot Gebruikers door het leveren van informatieopslagdiensten van welke aard dan ook die door Gebruikers worden verspreid. ATLANTIS heeft ook toegang tot de inhoud van Gebruikers als onderdeel van de service die aan Gebruikers wordt geleverd. In deze context kan ATLANTIS niet aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten of informatie die op verzoek van Gebruikers wordt opgeslagen als zij niet effectief op de hoogte was van hun kennelijk ongeoorloofde aard of van feiten en omstandigheden die aanleiding gaven tot dit karakter of als, zodra ATLANTIS kennis kreeg daarvan heeft zij prompt gehandeld om deze gegevens te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

14.3  ATLANTIS kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat van de match tussen een gevonden Voorwerp en een aangifte van verlies . ATLANTIS heeft geen bevoegdheid om de juistheid van de beschrijving van gevonden of verloren verklaarde items te controleren, een dergelijke controle valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Partner en/of Gebruikers.

14.4  ATLANTIS garandeert op geen enkele manier de staat van de objecten die op de France Objets Trouvés-site worden verspreid en oefent geen controle uit over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de vermelde objecten, de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de inhoud of aankondigingen van de gebruikers .

14.5  ATLANTIS garandeert op geen enkele wijze de teruggave van een gevonden voorwerp aan de Verliezer. De restitutie wordt geregeld tussen de Uitvinder of de Partner en de Verliezer.

14.6  ATLANTIS staat op geen enkele wijze in voor de integriteit van de objecten en hun onderdelen. Voor apparaten die gegevensopslagruimten en/of software bevatten, geeft ATLANTIS geen garantie met betrekking tot de staat van de gegevens of software in de geretourneerde objecten, de toegangsvoorwaarden en de goede werking van deze elementen.

14.7  In geval van moeilijkheden die de werking van de Site van Gevonden Voorwerpen in Frankrijk wijzigen, verbindt ATLANTIS zich ertoe alles in het werk te stellen om de continuïteit van de werking van deze site te herstellen. Gezien de complexiteit van de geïmplementeerde technische keten, kan ATLANTIS echter geen volledige continuïteit van de werking en toegang tot de Site voor verloren voorwerpen in Frankrijk garanderen.

14.8  Het gebruik van de site France Objets Trouvés valt niet onder een specifieke servicegarantie. In geval van storing behoudt ATLANTIS zich het recht voor om de toegang tot haar diensten tijdelijk op te schorten om technische of onderhoudsredenen zonder dat deze handelingen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. ATLANTIS verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om dit type onderbreking te beperken.

14.9  ATLANTIS is in geen geval aansprakelijk voor (1) schade die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit een schending door de Gebruiker van zijn eigen verplichtingen, (2) schade die voortvloeit uit niet-conform gebruik van de Frankrijk-Lost Objects-site. onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gedefinieerd, of (3) indirecte of onvoorziene schade die kan voortvloeien uit het gebruik of de werking van de gehele of een deel van de France Objets Trouvés-site.

 

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1  De site France Objets Trouvés wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ATLANTIS en/of haar externe partners. ATLANTIS is met name de eigenaar van het sui generis recht van de databases op de France Objets Trouvés Database. "France Objets Trouvés" is een handelsmerk geregistreerd bij het INPI onder nummer 3883105. Elke reproductie, weergave, extractie, hergebruik geheel of gedeeltelijk van de France Objets Trouvés-site is verboden, behalve met voorafgaande toestemming verkregen van ATLANTIS en/of zijn partners. Elk ongeoorloofd gebruik van genoemde beschermde objecten kan een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inhouden.

15.2  De gebruikerslicentie die aan Gebruikers wordt verleend, is uitsluitend beperkt tot Gebruik voor privédoeleinden en tot raadpleging van de France Objets Trouvés Database voor de enige doeleinden die in deze AV zijn voorzien. In het bijzonder is geen extractie van gegevens uit de France Objets Trouvés-database, noch enig hergebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of een deel van de France Objets Trouvés-site toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ATLANTIS.

15.3  De tekens op de France Objets Trouvés-site zijn eigendom van ATLANTIS of haar partners. Elk gebruik van deze borden is verboden zonder voorafgaande toestemming van ATLANTIS of haar Partners.

 

ARTIKEL 16 – SITE TOEGANGSLICENTIE

16.1  De aan de Gebruiker verleende licentie is beperkt tot de toegang tot en het gebruik van de Site France Objets Trouvés voor persoonlijk gebruik.

16.2  De inhoud van de France Objets Trouvés-site mag niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, geframed, gereproduceerd, gedownload, weergegeven, gepubliceerd, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de schriftelijke toestemming voorafgaand aan ATLANTIS.

16.3  Elk gebruik van de France Objets Trouvés Site anders dan hierin voorzien, of in strijd met de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden, is ten strengste verboden en zal leiden tot verwijdering en aansprakelijkheid van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetten en bepalingen. 

 

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

17.1  ATLANTIS waarborgt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die haar zijn toevertrouwd in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De door ATLANTIS verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking die bedoeld is om het beheer van de dienst mogelijk te maken die toegankelijk is via de website France Objets Trouvés. Deze verwerking is aangegeven bij de CNIL onder nr. 1652142.

17.2  De voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van Gebruikers zijn gedefinieerd in het privacybeleid van ATLANTIS dat toegankelijk is door hier te klikken .

17.3  ATLANTIS heeft geen toegang tot het wachtwoord of creditcardnummer van de Gebruiker.

17.4  Alle betalingen in verband met het France Objets Trouvés Platform worden versleuteld met behulp van het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

18.1  Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

18.2  Tenzij andersluidende dwingende bepalingen, valt elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze AV onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Grenoble, niettegenstaande meerdere verweerders of garantieclaims, zelfs voor noodprocedures of voorzorgsmaatregelen, kortom procedure of op verzoek.

18.3  In het geval van een geschil dat ontstaat tijdens de interpretatie of uitvoering van deze AV, vormen de elektronische gegevens die zijn opgeslagen op de France Objets Trouvés-site het bewijs, totdat het tegendeel is bewezen, van het gebruik van de diensten. Deze elektronische gegevens vormen dus een toelaatbaar, geldig en afdwingbaar bewijs tegen de Gebruikers onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat op papier zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

 

ARTIKEL 19 – SCHEIDBAARHEID VAN DE CLAUSULES

19.1  De nietigheid, het verval, het gebrek aan bindende kracht of de niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze AV brengt niet de nietigheid, het verval, het gebrek aan bindende kracht of de niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen met zich mee. die al hun effecten behouden.

19.2  Het feit dat ATLANTIS op een gegeven moment geen gebruik maakt van een van de clausules hiervan, kan geen verklaring vormen om op een later tijdstip van dezelfde clausules gebruik te maken.

 

ARTIKEL 20 –  VERZENDING

De expedities reageren op de CGV's die hier te raadplegen zijn .

 

ARTIKEL 21 –  Voorwaarden voor publicatie en verwerking van online reviews

De procedures voor het publiceren en verwerken van online beoordelingen kunt u hier bekijken  .

 

ARTIKEL 22 – JURIDISCHE MEDEDELINGEN

22.1  Deze site, toegankelijk via het URL-adres https://www.franceobjetstrouves.fr/, wordt uitgegeven door SAS ATLANTIS (hierna "FRANCE OBJECTS TROUVES"). Het is eigendom van ATLANTIS, (SAS) met een aandelenkapitaal van 39.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Grenoble onder nummer 815409990 en met het intracommunautaire btw-nummer: FR77815409990

22.2  De publicatiedirecteur van deze site is de heer Alain FRANCIOSA, als zaakvoerder van SAS ATLANTIS.

22.3  Contactgegevens:
Adres: 9 chemin du Vieux Chêne, 38240, Meylan, Frankrijk
E-mail: infos@franceobjetstrouves.fr

22.4  Hosting van de site:
EQUINIX SAS
Sirene: 800223372
Adres: 114 rue ambroise croizat, 93200, Saint-denis
Telefoon: 01 48 17 65 00
E-mail: support@equinix.com

22.5  Het grafische ontwerp van de website is ontwikkeld door ATLANTIS SAS.