Prive leven

1. Preambule

FRANCE OBJETS TRUOVES is een dienst die wordt aangeboden door de vennootschap ATLANTIS, SAS met veranderlijk kapitaal, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Grenoble onder nummer 815409990, met hoofdkantoor op 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan.

ATLANTIS verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van haar activiteit wordt uitgevoerd, in overeenstemming is met de Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van persoonlijke aard, en met de wet. Computergebruik en vrijheid.

In dit Privacybeleid (het “Beleid”) leggen wij u uit hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het Beleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens” of “Gegevens”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon:
 • direct (achternaam, voornaam, e-mailadres) of
 • indirect (IP-adres, geolocatie).

3. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

Dit Beleid is van toepassing op al onze diensten (de “Diensten”), dwz een dienst voor het verspreiden en raadplegen van informatie over verloren voorwerpen, een dienst voor het verspreiden en raadplegen van informatie over gevonden voorwerpen en een dienst die verliezers en uitvinders via de website met elkaar verbindt. franceobjetstrouves.fr en zijn subdomeinen (de “Site”).

Het is bedoeld om de persoon die onze Diensten gebruikt (de “Gebruiker”) te informeren

4. Wie verzamelt uw gegevens?

De gegevensbeheerder, in de zin van de Europese Verordening Gegevensbescherming, is SAS ATLANTIS, vertegenwoordigd door Alain FRANCIOSA als president van het bedrijf.

5. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens die door deze site worden verzameld, worden uitsluitend online verzameld.

De Persoonsgegevens die de Gebruiker aan ons wil meedelen, ongeacht de wijze van verzameling (online, op papier of mondeling), zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Beleid.

6. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Sommige van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van onze diensten. Het gebrek aan informatie verhindert een goede werking van de aangeboden Diensten.

Ter informatie vindt u hieronder een niet-uitputtende lijst van categorieën van verzamelde gegevens die overeenkomen met de doeleinden die met onze verzameling worden nagestreefd.

Bij het aanmaken van een account en vermelding:
 • Categorieën verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (naam, voornaam en eventueel geboortedatum), contactgegevens (e-mailadres en eventueel postadres en telefoonnummer) en advertentienummer.
 • Categorie betrokkenen: Gebruikers van de website.
 • Rechtsgrond: precontractuele maatregelen genomen op uw verzoek.

Om de uitvoering van de dienst te garanderen:
 • Categorieën verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (achternaam, voornaam), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), klantgegevens (advertentienummer), financiële gegevens (bankkaartgegevens, RIB).
 • Categorie betrokkenen: Gebruikers van de website.
 • Rechtsgrond: contractuele maatregelen genomen op uw verzoek.

Om te reageren op uw verzoek via ons contactformulier:
 • Categorieën verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (achternaam, voornaam), contactgegevens (e-mailadres).
 • Categorie betrokkenen: Gebruikers van de website.
 • Rechtsgrond: legitiem belang om u onze Diensten aan te bieden.

7. Bent u verplicht uw Persoonsgegevens te verstrekken?

Wanneer u specifieke verzoeken doet, zoals het reageren op uw contactformulier, is de verwerking van uw Gegevens verplicht. We kunnen uw registratie inderdaad niet voortzetten zonder uw gegevens (met name uw e-mailadres) te verwerken.

Houd er rekening mee dat wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, u de mogelijkheid heeft om deze toestemming op elk moment in te trekken via het speciale adres infos@franceobjetstrouves.fr. Of rechtstreeks vanuit uw gebruikersaccount.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw Gegevens slechts zo lang als nodig is om de handelingen uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld, behalve wanneer de wet een andere bewaartermijn voorschrijft.

Bijvoorbeeld :
 • Wanneer u zich registreert, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van uw registratie op de site.
 • Om de uitvoering van de dienst (dat wil zeggen het beheer van de overdracht van verloren/gevonden voorwerpen) te garanderen, bewaren wij uw gegevens gedurende 5 jaar na het einde van de contractuele relatie, de periode van bewaring van het voorwerp aan het einde van de contractperiode niet meegerekend. contractuele relatie. vertrek dat waarschijnlijk direct of indirect identificerende gegevens bevat met het oog op het behoud van onze belangen.
 • Gegevens met betrekking tot advertenties worden bewaard:
  • Voor advertenties van verloren voorwerpen waarvan de eigenaar niet is geïdentificeerd: 13 maanden na de datum van creatie van de advertentie,
  • Voor verloren en gevonden mededelingen waarbij de eigenaar niet bekend is:
   • 18 maanden na de datum waarop de advertentie voor waardevolle spullen is gemaakt;
   • 13 maanden na de datum waarop de advertentie is gemaakt voor items die niet als waardevol worden beschouwd;
  • Voor verloren en gevonden mededelingen waarvan de eigenaar is geïdentificeerd:
   • 18 maanden na identificatie van de eigenaar voor waardevolle spullen;
   • 13 maanden na identificatie van de eigenaar voor voorwerpen die als waardevol worden beschouwd.
 • Wanneer u een verzoek indient via ons contactformulier, bewaren wij uw gegevens gedurende 6 maanden vanaf het sluiten van het verzoek.

 

Een gebruiker kan zijn/haar account niet verwijderen als er een restitutie gaande is.


U erkent dat de gegevens die u ons meedeelt en die in onze informatiesystemen worden opgeslagen juist zijn en een bewijs vormen van uw identiteit.

9. Met wie delen wij uw gegevens?

ATLANTIS verbindt zich ertoe om nooit persoonlijke informatie en contactgegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, over te dragen of te verkopen aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De verzamelde Gegevens worden dus gedeeld, afhankelijk van hun respectievelijke behoeften en in overeenstemming met de hierboven genoemde doeleinden, met:
 • ATLANTIS-personeel
 • de verliezer, de uitvinder of de verloren en gevonden servicepartner wanneer ATLANTIS en/of de partner die de geplande voorafgaande controles heeft uitgevoerd.
 • gerechtelijke autoriteiten of derden die wettelijk verplicht zijn
 • het personeel van partner- of gelieerde bedrijven of bedrijven die werken onder de controle van ATLANTIS of haar partners die betrokken zijn bij de processen voor het leveren van de diensten die door ATLANTIS worden geleverd
 • het personeel van externe hostingdiensten voor onze website
 • personeel van externe diensten om bevestigingsmails te sturen na registratie en om te reageren op contactverzoeken

10. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verzonden?

Wij delen uw Gegevens niet buiten de Europese Unie met dienstverleners buiten de Europese Unie.

Aangezien de Site toegankelijk is via internet, kan de inhoud ervan ook toegankelijk zijn buiten de Europese Unie.

11. Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om u te beschermen?

Wij verbinden ons ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de bescherming van uw Persoonsgegevens te respecteren.

Aldus verbindt ATLANTIS zich ertoe de gegevens te anonimiseren door persoonlijk identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen wanneer zij de gegevens groepeert voor gebruik in marktonderzoek of voor andere doeleinden. professionals.

In het bijzonder voeren wij regelmatig audits uit van onze informatiesystemen om de juiste implementatie van beveiligingsmaatregelen te garanderen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw Gegevens te garanderen. Bovendien zorgt ATLANTIS SAS, als verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw Gegevens, ervoor dat de verloren en gevonden diensten van partners er eenvoudig toegang toe hebben om u de dienst te kunnen aanbieden om uitvinder en verliezer met elkaar te verbinden.

Onze contracten met onze dienstverleners omvatten een deel gewijd aan gegevensbescherming, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 201, met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens , en onder voorbehoud van de naleving van de wettelijke verplichtingen die aan ATLANTIS zijn opgelegd in het kader van zijn activiteit, kan elk individu de volgende rechten uitoefenen:

U kunt:

Een kopie opvragen van de Gegevens van de inhoud van uw sessie – Recht op toegang

Onnauwkeurige gegevens corrigeren u in het bijzonder via uw persoonlijke ruimte – Recht op rectificatie

Verzoek om verwijdering van bepaalde gegevens over u – Recht op verwijdering

Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens; dit verzoek is onverenigbaar met de uitvoering van onze dienst – Recht van verzet

Beperk het gebruik van uw Gegevens terwijl uw verzoek wordt verwerkt – Recht op beperking van de verwerking

Verzet u tegen de profilering van uw Gegevens – Recht op verzet tegen profilering. ATLANTIS voert geen profileringsverwerking uit.

Download uw persoonlijke gegevens rechtstreeks vanuit uw klantaccount met uw gebruikersnaam en wachtwoord - Recht op portabiliteit
 
Wanneer een inbreuk op de gegevensbescherming wordt ontdekt die waarschijnlijk een risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, meldt de functionaris voor gegevensbescherming deze schending aan de CNIL binnen een periode van maximaal 72 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen. dit.

Wanneer een datalek wordt ontdekt dat waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, wordt u zo snel mogelijk van dit lek op de hoogte gesteld.

U kunt richtlijnen formuleren met betrekking tot de bewaring, verwijdering en mededeling van uw Persoonsgegevens na overlijden, in overeenstemming met artikel 40-1 van wet 78-17 van 6 januari 1978.

13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Deze rechten en richtlijnen kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend vanuit het voorkeurencentrum op uw gebruikersaccounts of door contact op te nemen met de Personal Data Protection Officer (DPO):
 • E-mail: infos@franceobjetstrouves.fr
 • Postadres: Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan, Frankrijk

Om ons in staat te stellen u snel te identificeren en u te beantwoorden, voegt u bij uw verzoek alle elementen toe waarmee u uw identiteit kunt vaststellen (in het bijzonder klantnummer of verzoek dat rechtstreeks via uw account wordt gedaan). Vervolgens ontvangt u binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek een reactie. In bepaalde gevallen, die verband houden met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

Wij nemen alle maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of opzettelijke vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, zelfs als u Gegevens verwijdert die door onze diensten worden gebruikt, de resterende kopieën op onze actieve servers of die zijn opgeslagen in onze back-upsystemen niet onmiddellijk verwijderen.

U kunt ook contact opnemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Frankrijk, via internet https://www.cnil. fr/fr/act of per post naar het volgende adres: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX.

14. Koekjes

ATLANTIS genereert cookies op bepaalde pagina's van de site om de navigatie te vergemakkelijken (bijvoorbeeld geen wachtwoord dat systematisch opnieuw moet worden ingevoerd). Deze cookies zijn in de meeste gevallen kleine en tijdelijke bestanden. Ze worden op uw harde schijf geïnstalleerd en worden doorgaans slechts voor de duur van een sessie bewaard. U kunt de installatie van cookies altijd via uw browser blokkeren, maar hierdoor heeft u mogelijk geen toegang meer tot al onze diensten.

De cookies die wij gebruiken:
Cookie FrankrijkObjectsFinds Vriendelijk Objectief Bewaartermijn
PHPSESSID Functionaliteit Personalisatie van navigatie en gebruikersidentificatie Voor de duur van de browsersessie
hl Functionaliteit Hiermee kunt u de door de gebruiker gekozen taal behouden 1 jaar
displayCookieToestemming Functionaliteit Met deze cookie kunt u het gebruik van cookies bevestigen. 1 jaar
_pk_id Geanonimiseerde analyse Wordt gebruikt om bepaalde gebruikersgegevens op te slaan, zoals een unieke bezoekers-ID. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Daarom is toestemming van de gebruiker niet vereist. 13 maanden
_pk_ses Geanonimiseerde analyse Wordt gebruikt om bezoekgegevens tijdelijk op te slaan. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Daarom is toestemming van de gebruiker niet vereist. 30 minuten
_pk_testcookie Analyse Wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies accepteert Direct verwijderd
Met name via de daarvoor bestemde instellingen van uw browser kunt u uw akkoord met de installatie van bovengenoemde cookies kenbaar maken.

In overeenstemming met de huidige regelgeving is uw toestemming echter niet nodig wanneer de installatie van een cookie uitsluitend tot doel heeft communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst die op uw verzoek is afgestemd.

15. ATLANTIS-gebruikers

Het verzenden van ongevraagde berichten van de ene gebruiker naar de andere is ten strengste verboden.

16. Wachtwoord en beveiliging

Elke actie die wordt uitgevoerd met uw wachtwoord en e-mailadres is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het is daarom essentieel om deze informatie niet aan een derde partij door te geven, omdat u dan de controle over uw gegevens verliest en gebonden zou kunnen zijn aan de verplichtingen die namens u zijn aangegaan.

Als u een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om informatie zoals wachtwoorden, creditcardnummers of aliassen bij te werken, reageer daar dan niet op en neem contact met ons op via het contactsysteem op de website franceobjetstrouves.fr. Als uw wachtwoord aan derden is doorgegeven, moet u dit onmiddellijk wijzigen via uw gebruikerszone.

ATLANTIS streeft ernaar de communicatie en gegevensopslag te beveiligen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onderschepping door derden. Houd er echter rekening mee dat er geen nulrisico bestaat op verlies of onderschepping door een derde partij van uw gegevens.

17. Wijziging van dit privacybeleid

We kunnen dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze site te plaatsen. Wij verbinden ons ertoe het niveau van vertrouwelijkheid van uw Gegevens niet substantieel te verlagen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen. Elke wijziging aan dit reglement wordt van kracht nadat deze online is geplaatst en nadat deze wijziging in uw persoonlijke ruimte is gemeld.

18. Contactpersoon

Als u een vraag heeft over het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 • Elektronisch: infos@franceobjetstrouves.fr / protection-donnees@ratp.fr
 • Per post: 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan, France / RATP – SDG/DGMR/PDP – 185, rue de Bercy – LT73 – 75012 PARIS, France